ISSN 2520-6265 (print)

ISSN 2520-6273 (online)


STRESS MANIFESTATION SPECIFICITIES OF MOTHERS WHO HAVE CHILDREN WITH MENTAL DEVELOPMENTAL DELAY


Authors:
I. O. Korniienko Dr. of Science (in Psychology), Dr. of Science (in Psychology), Docent, Associate Professor of the Psychology Department,
Mukachevo State University
ORCID: 0000-0003-1451-4128 Researcher ID: AAW-3308-2020
E-mail: innokesha@gmail.com
S. I. Skopa Master degree Student of the Psychology Department,
Mukachevo State University
ORCID: 0000-0002-2882-0616
E-mail: svitlana_golovko@yahoo.com

DOI: https://doi.org/10.17721/upj.2020.2(14).8

Article Information
Issue: 2(14) 2020, pages: 151-170
Language: Ukrainian
Received: 03.09.2020
1 stRevision: 05.09.2020
Accepted: 10.09.2020Abstract

The article presents the results of the empirical study of neuropsychological stability indicators, resourcefulness, and stress levels of mothers of children with mental retardation. Peculiarities of self-assessment, self-regulation, anxiety of mothers of children with mental retardation have been described. A suspended level of anxiety, which contributes to the emergence of neurotic conflict, accompanied by emotional and neurotic disruptions, etc., has been proven. The study included the detection of stress levels by several methods and allowed to establish the fact of maximum stress level of respondents and the lack of psychological resources to compensate and master the latter. It has been established that, in general, mothers of children with mental retardation are in a state of chronic stress, often depressed and prone to resource burnout. It has been revealed that most mothers of children with mental retardation are prone to a depressive state or are already in this state, and also prone to neurosis. The psychological state of the mother is one of the leading features of improving the quality of life and adaptability of a child with the mental retardation. A correlation analysis of stress and resource indicators of the study group had been conducted and analysed, which allowed to establish links between anxiety, low adaptability, and depression. These results allowed to identify key points of influence for the organization of psychological help for the studied category of the mothers. Studied indicators of mothers who took part in the survey allowed to determine that they show a low level of stress resistance. Thus, the obtained results clearly confirm the assumption about the special need for psychological support for mothers of children with mental retardation: the necessity to develop a program aimed for sustaining their resourcefulness, skills of coping, reflection.
Key words:
stress, resources, mental retardation, anxiety, neuropsychological stability.

References transliterated:

Shields, G. S., Toussaint, L. L., Slavich, G. M. (2016). Stress-related changes in personality: A longitudinal study of perceived stress and trait pessimism. Journal of research in personality, 64.

Ahayev, N. A., Kokun, O. M., Pishko, I. O., Lozinsʹka, N. S., Ostapchuk, V. V., Tkachenko, V. V. (2016). Zbirnyk metodyk dlya diahnostyky nehatyvnykh psykhichnykh staniv viysʹkovosluzhbovtsiv [Collection of methods for diagnosing negative mental states of servicemen]. Kyiv : NDTS HP ZSU. [in Ukrainian].

Bazaleva, L. A. (2009). Otnoshenie materi k rebenku v svjazi s ee jemocional’nym vygoraniem [Mother’s attitude to the child due to her emotional burnout]. Nauchnoprakticheskij zhurnal “Gumanizacija obrazovanija”, 6/2009, 88–93. [in Russian].

Bukovsʹka, O. O. (2013). Napryamky psykholohichnoyi dopomohy simyam, yaki vykhovuyutʹ dytynu z osoblyvymy potrebamy [Areas of psychological assistance to families raising a child with special needs]. Visnyk Chernihivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Psykholohichni nauky, 114, 12–16. [in Ukrainian]. Retrieved from: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_5.

Butenko, N. V. (2019). Osoblyvosti korekciji simejnykh ujavlenj pro dytjachu invalidnistj [Features of correction of family ideas about children’s disability]. Aktualni problemy psykholohii, 7(48), 35–44. [in Ukrainian].

Vodopʹyanova, N. E. (2010). Psykhodyahnostyka stressa [Psychodiagnostics of stress]. Sankt-Peterburg : Piter. [in Russian].

Vyhotskyy, L. S. (1983). Osnovy defektolohyy [Fundamentals of defectology]. T. 5. Mоskva : Pedahohyka. [in Russian].

Honchar, Yu. O. (2016). Osoblyvosti emotsiinoho stanu materiv ditei z psykhofizychnymy porushenniamy v ramkakh psykhokorektsii [Features of the emotional state of mothers of children with psychophysical disorders in the framework of psychocorrection]. Psykhiatriia, nevrolohiia ta medychna psykholohiia, 3, 1(5), 56–61. [in Ukrainian].

Honchar, Yu. O. (2017). Udoskonalennya otsinky emotsiynoho stanu ditey z psykhofizychnymy porushennyamy [Improving the assessment of the emotional state of children with psychophysical disorders]. Psykhiatriya, nevrolohiya ta medychna psykholohiya, 4(1), 79–84. [in Ukrainian].

Ivanova, T. Yu. (2013). Teoriya zberezhennya resursiv, yak poyasnyuyucha modelʹ vynyknennya stresu z·hidno S .Khobfollu [Resource preservation theory as an explanatory model of stress according to S. Hobfall]. Psykholohiya. Zhurnal Vyshchoyi shkoly ekonomyky, 10(3), 119–135. [in Ukrainian].

Ysaeva, D. N., Kahan, V. E. (1999). Metodyka dyahnostyky otnoshenyya k bolezny rebenka [Methods of diagnosing the attitude to the child’s disease]. Psykhodyahnostycheskye metody v pedyatryy y det·skoy psykhonevrolohyy : metodologicheskoe posobie. Sankt-Peterburg : PMY. [in Russian].

Kozlyakovsʹkyy, P. A. (2004). Doslidzhennya tryvozhnosti (opytuvach Spilberhera – Khanina) [Anxiety study (Spielberger-Hanin questionnaire)] Mykolayiv : Vyd-vo MDHU im. P. Mohyly. [in Ukrainian].

Matveeva, E. A., Malyshkyna, A. Y., Fylʹkyna, O. M., Kocherova, O. Yu., Dolotova, N. V. (2019). Medyko-sotsyalʹnaya kharakterystyka s emey y psykholohycheskye osobennosty materey detey, rodyvshykhsya s massoy tela menee 1500 h. [Medical and social characteristics of families and psychological characteristics of mothers of children born with a body weight of less than 1500 g]. Rossyyskyy vestnyk perynatolohyy y pedyatryy, 64(6), 45–52. [in Russian]. https://doi.org/10.21508/1027-4065-2019-64- 6-45-52 [in Russian].

Ovcharova, R. V. (2003). Psykholohycheskoe soprovozhdenye rodytelʹstva [Psychological support of parenthood]. Moskva : Ynstytut psykhoterapyy. [in Russian].

Rayhorodskii, D. Ya. (2001). Praktycheskaya psykhodyahnostyka. Metodyky y testy [Practical psychodiagnostics. Techniques and tests]. Samara : Bakhrakh-M. [in Russian].

Romanova, T. S., Bazaleva, L. A. (2020). Issledovanie emotcionalnogo vygoraniia materei, vospityvaiushchikh detei s zaderzhkoi psikhicheskogo razvitiia [Research of mothers’ burnout raising children with mental retardation]. Nauchnyi zhurnal NovaInfo, 120-1. [in Russian]. Retrieved from: https://novainfo.ru/article/18161

Tkachuk, T. A., Taube, Ya. I. (2018). Osoblyvosti uskladnenʹ zatrymky psykhichnoho rozvytku ditey [Features of complications of mental retardation of children]. «Molodyy vchenyy», 1(53), 62–66. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://molodyvcheny.in.ua/ files/journal/2018/1/15.pdf

Shapovalov, V. O. (2009). Vplyv simeinykh interaktsii na rozvytok osobystosti dytyny z psykhichnymy rozladamy [The influence of family interactions on the development of the personality of a child with mental disorders]. Aktualni problemy psykholohii, 7(20), 2, 251–254. [in Ukrainian].

Shcherbatykh, Yu. V. (2008). Psykholohyya stressa y metody korrektsyy [Stress psychology and correction methods]. Sankt-Peterburg : Pyter. [in Russian].